Kde vlastně začít, jak si uvědomit, o co jde, odkud brát inspiraci a jak neskončit s ekologickou úzkostí? Součástí encykliky Laudato si´ jsou dvě modlitby papeže Františka. Vybrala jsem si jednu z nich a chci se ji pravidelně modlit vždy v 9 hodin večer. Těším se, že se v modlitbě někdy setkáme :).

Modlitba za naši zem 

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Otče chudých, Pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní. Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. Díky, že jsi s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

Modlitba křesťanů a celého stvoření

Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. Tobě buď chvála! 

Synu Boží, Ježíši, Tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, stal ses součástí této země a díval jsi se na tento svět lidskýma očima. Dnes jsi živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení. Tobě buď chvála! 

Duchu svatý, jenž svým světlem vedeš tento svět k Otcově lásce a provázíš lkání stvoření, ty přece žiješ v našich srdcích, abys nás pobízel k dobru. Tobě buď chvála!

Pane Bože Trojjediný, skvoucí společenství nekonečné lásky, nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o Tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil, Daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni se vším, co existuje. Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, jakožto nástrojům tvého citu vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není Tebou zapomenuta. Osviť držitele moci a peněz, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, milovali obecné dobro, podporovali slabé, a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí: Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem k záchraně každého života a přípravě lepší budoucnosti, aby přišlo Tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Tobě buď chvála! Amen.